Đăng việc làm

Chọn một gói

  • Gói dịch vụ:

  • 1.900.000 cho 3 công việc hiển thị 30 ngày

  • 1.500.000 cho 3 công việc hiển thị 30 ngày

  • 2.500.000 cho 6 công việc hiển thị 60 ngày

  • 400.000 cho 2 công việc hiển thị 7 ngày