Đăng ký nhà tuyển dụng

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Quảng Ninh CV ngay sau khi hoàn thành biểu mẫu theo quy định.